Thuộc Tính Vip

Bảng thuộc tính VIP chi tiết:

 

Các chỉ số cấp khác nhau trong phúc lợi 1 chỉ có hiệu lực với loại cấp cao nhất, không cộng dồn. Phúc lợi 2 và 3, sau khi nhận sẽ không còn nữa, thưởng ở đây là đạt yêu cầu sẽ được nhận.